Átmeneti segítség lehet a nyugdíjpénztár által nyújtott tagi kölcsön

A Pénztártagnak lehetősége van átmeneti anyagi gondjainak megoldására egyéni számlájának fedezete mellett tagi kölcsönt igényelni.

Az igénylés feltételei

A folyósítható tagi kölcsön nem haladhatja meg az egyéni számla egyenlegének 30%-át.

A Tagi kölcsön az Igénybejelentő nyomtatvány Pénztárba küldésével kezdeményezhető. Az igénybejelentéshez a személyi igazolvány-, és a lakcímkártya első oldalának másolata másolatát minden esetben csatolni szükséges.

A kitöltött nyomtatvány és a mellékletek személyesen leadhatók bármely MKB Bankfiókban, a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (Budapest XIII. ker. Dévai u. 23.), illetve postai úton MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest postafiók címére továbbítható.

Tagi kölcsön csak abban az esetben igényelhető, ha a Pénztártag átvilágítása megtörtént. Az átvilágítás az igénybejelentés személyes benyújtásával egy időben is megtehető.

A tagi kölcsön folyósítására, az aláírt Tagi kölcsön szerződés benyújtásával vagy beérkezésével, a benyújtást vagy beérkezést követő 18 munkanapon belül kerül sor.

A folyósítási költség: a kölcsön 1%-a, minimum 4.000 Ft, mely a kölcsön összegéből kerül levonásra.

A kölcsönt a Pénztár postai úton vagy banki átutalással folyósítja, az utalással-, illetve a postai kifizetéssel kapcsolatos költségek a folyósított összegből kerülnek levonásra.

A kölcsönt kamataival együtt a lejárat napján a Pénztár erre a célra fenntartott Tagi kölcsön törlesztés számlájára egy összegben kell megfizetni.

Kik jogosultak tagi kölcsön felvételére?

  • minimum három év eltelt az MKB Nyugdíjpénztárnál valamint más nyugdíjpénztárból történő átlépése esetén az MKB Nyugdíjpénztárban és a korábbi nyugdíjpénztárában elismert várakozási idejéből (tagsági jogviszonyából),
  • aki az igénylés előtt minimum 36 hónapja folyamatos tagdíj-fizetőnek minősül, erre az időszakra nincs meg nem fizetett tagdíja. (Az esetleges tagdíjhátralékot a tagi kölcsön igénylésekor is be lehet fizetni. A befizetésről a bizonylatmásolatot Pénztárunknak meg kell küldeni.),
  • akinek nincs olyan korábban felvett és lejárt tagi kölcsöne, melyet nem fizetett vissza és a Pénztár vagy jogelődje, - átlépés esetén korábbi pénztára - a hátralékot az egyéni számlájával szemben érvényesítette,
  • nincs folyamatban lévő tagi kölcsön ügylete,
  • akinek nincs folyamatban lévő tagi lekötése,
  • akinek nincs valamely jogcímen folyamatban lévő elszámolás iránti igénye (azaz kilépési, szolgáltatás igénybevételi vagy átlépési szándéka, ill. a várakozási időt követően, de még a felhalmozási időszakban az egyéni számlán lévő összeg egy részére vagy egészére vonatkozó felvételi szándéka) amit a Pénztárnak bejelentett.

Más pénztárból átlépéssel vagy az egyéni számla egyesítése miatt áthozott egyéni fedezetre csak a pénztártag egyéni számlájára könyvelést követően kérhető tagi kölcsön.

A tagsági viszony fennállása alatt tagi kölcsön többször is folyósítható, amennyiben a tagnak nincs  vagy nem volt visszafizetetlen tagi kölcsöne.

A tagi kölcsön kondíciói:

A folyósítható kölcsön alapja a tag egyéni számlájának a szerződéskötés napján legutolsó érvényes (validált) árfolyammal számított egyenlege.

A futamidő: 12 hónap (365 nap), a kamat: az SZJA törvény (1995. Évi CXVII. tv. 72.§) által adómentesen nyújtható minimum, mértéke változó, a mindenkori jegybanki alapkamat + 5 százalékpont. A kamatot a kölcsön teljes futamidejére (365 nap) és az esetleges késedelem idejére is egy összegben, a kölcsön visszafizetésének időpontjában kell megfizetni.

A tag késedelmes teljesítése esetén a Pénztár jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 60 százaléka, amelyet a tagnak a kölcsönt terhelő alapkamaton felül a tőketartozás után kell megfizetni.

Ha a Pénztártag a tagi kölcsönt nem fizeti vissza: a pénztár az egyéni számlával szemben érvényesíti a tagi kölcsönt és kamatait. Ebben az esetben a tagnak SZJA és Szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége keletkezik, az adózási tudnivalókban összefoglaltak szerint.

Előtörlesztés lehetősége

A Pénztártag a tagi kölcsön futamideje alatt egy alkalommal előtörlesztésre nyújthat be igényt. Előtörlesztés esetén a kölcsön teljes összegét a visszafizetés határnapjáig számított kamatokkal együtt egy összegben, az értesítőben meghatározott időpontban kell megfizetni. Részletfizetésre nincs lehetőség.

Az előtörlesztés igényét a pénztártagnak mindenkor írásban (eredeti aláírással ellátott kérelemben) kell kérnie. A Pénztár a kérelemre írásban küldi meg a törlesztendő összeg nagyságát.

Elszámolásokhoz kapcsolódó speciális szabályok

A Pénztár jogosult a tagi kölcsönt lejárttá tenni:

  • ha a pénztártag tagsági viszonya megszűnik, vagy járadékszolgáltatást, nyugdíjszolgáltatást igényel pénztártagsága fenntartása mellett és tagi kölcsönét nem rendezi (törlesztés, előtörlesztés);
  • amennyiben a Pénztártag a várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakban egyéni számláján lévő egyenlege terhére teljes összegű kifizetést igényel tagsága fenntartása mellett, és az elszámoláshoz kapcsolódóan kéri a tagi kölcsön érvényesítését.

Az igényelt elszámolásra, kifizetésre vonatkozó határidők a tagi kölcsön leemelés lezárásnak időpontjától számítódnak.

Amennyiben a tag a várakozási idő letelte után, de még a felhalmozási időszakban tagsága fenntartása mellett egyéni számlájáról kifizetést igényel, és tagi kölcsönét nem rendezi - erre csak a tagi kölcsön miatt zárolt összeg feletti szabad számlaegyenlegének erejéig van lehetősége az alábbi feltételekkel:

  • Tagi kölcsön miatt zárolt összeg: tagi kölcsön összege, valamint a tagi kölcsön éves futamidejére járó kamat, továbbá a jogszabály által biztosított 180 napos hosszabbítási időre jutó kamat és késedelmi kamat. A tagi kölcsön kamata a mindenkori jegybanki alapkamat + 5%. A hátralévő futamidőre ill. a 180 napos hosszabbítási időre járó kamatot a zárolás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat + 5% alapján határozza meg a Pénztár.

Tájékoztatás a tagi kölcsönök törlesztési haladékáról


További szolgáltatások igénybevétele