Mikor igényelhető az önkéntes nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatása?

Nyugdíjszolgáltatás igényelhető az alábbi ellátások megállapítását követően:

 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után, vagy
 • abban az esetben, ha az Ön részére az alábbi ellátások valamelyikét folyósítják:
  • öregségi nyugdíj,
  • korhatár előtti ellátás,
  • szolgálati járandóság,
  • balettművészeti életjáradék,
  • átmeneti bányászjáradék,
  • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély (nyugdíj),
  • növelt összegű öregségi járadék,
  • munkaképtelenségi járadék vagy
  • nyugdíj előtti álláskeresési segély,
  • 2012. január 1-jét megelőzően kezdődő rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíj,
  • 2012. január 1-jét követő rokkantsági ellátás, vagy
  • a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre került

Rokkantsági nyugdíjazás, ellátás esetén: szükséges az időközbeni felülvizsgálatról szóló határozat (orvosi szakvélemény). Ez rendelkezik a rokkantsági nyugdíj, rokkantsági ellátás tovább folyósításáról és a következő esedékes felülvizsgálat időpontjáról.

 

Hogyan vehető igénybe az önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatás?

Az MKB Nyugdíjpénztár Önkéntes Ágában az alábbi módon vehető igénybe nyugdíjszolgáltatást:

 • Egyösszegű szolgáltatás igényelhető:

  • A teljes számlaegyenleg erejéig (A tagsági jogviszony megszűnésével jár. Befizetés továbbiakban csak új tagsági jogviszony létesítése esetén teljesíthető!), vagy
  • Az egyéni számlaegyenleg egy meghatározott részének erejéig, amely lehet az egyéni számlán felhalmozott hozam, vagy egy fix összeg, amely elsősorban a hozamot tartalmazza. Az igényelt összeg nem lehet nagyobb, mint az egyéni számlaegyenleg 90%-a. (Befizetés az egyéni számlára a továbbiakban is érkezhet.)
 • A nyugdíjszolgáltatást részben vagy egészben járadék formájában is igénybe vehető. Az alábbi lehetőségek közül lehet választani:
  • a) Teljes összegű járadékszolgáltatás - az egyéni számlán felhalmozott teljes összeg terhére járadékszolgáltatás vehető igénybe. (további befizetés nem érkezhet), vagy
  • b) Vegyes járadékszolgáltatás - az egyéni számlán felhalmozott összeg meghatározott része egy összegben, a fennmaradó rész pedig járadék formájában vehető igénybe. (további befizetés nem érkezhet), vagy
  • c) Részjáradék - az egyéni számlán felhalmozott összeg egy meghatározott része vehető járadék formájában igénybe. A továbbiakban is érkezhet befizetés az egyéni számlájára.

  A járadékszolgáltatás időtartama minimum 5 év, maximum 40 év lehet. A minimális folyósítható járadék összeg 5.000,- Ft-nál nem lehet kevesebb kifizetésenként. A járadékfolyósítás gyakorisága lehet havi, negyedéves vagy féléves.

  A járadékszolgáltatásra vonatkozó határidők:

  A járadékszolgáltatásra vonatkozó igénybejelentő beérkezését követő 30. napon belül köteles a pénztár tájékoztatást (a továbbiakban: Pénztári Ajánlat) küldeni a tagnak, melyben tájékoztatja a tagot a megállapított járadék összegéről, futamidejéről, gyakoriságáról.

  A járadék folyósítását a Pénztár azután kezdi meg, amikor a tag írásbeli nyilatkozata a Pénztári Ajánlat elfogadásáról beérkezik a Pénztárhoz.

  A Pénztártag jogosult a Pénztári Ajánlatot elutasítani, és a járadékszolgáltatásra vonatkozó igénybejelentőjében foglaltaktól eltérő feltételt tartalmazó újabb járadékszolgáltatási igénybejelentőt (új tagi igény) benyújtani a Pénztárhoz külön díj ellenében.

  Amennyiben a tag a Pénztári Ajánlat átvételét követő 60 napon belül nem ad írásban választ, a pénztár a Pénztári Ajánlat tartalmát elfogadottnak tekinti, megkezdi a járadék folyósítását.

  Amennyiben a tag a b) pont szerinti választással él, kérheti az egyösszegű szolgáltatás kifizetését a járadék megállapításától függetlenül. Ez azt jelenti, hogy a Pénztár az egyösszegű szolgáltatás kifizetését a járadékfolyósítástól függetlenül megkezdi. Amennyiben nem kéri az egyösszegű szolgáltatás kifizetését a járadék megállapításától függetlenül, az egyösszegű szolgáltatás folyósítását is csak a Pénztári Ajánlat elfogadását követően kezdi meg a pénztár.

  Amennyiben a tag a c) pont szerinti választással él, továbbra is érkezhetnek befizetések a számlájára. A c) pontban megjelölt összeget a Pénztár elkülöníti a járadékszolgáltatásra.

  A Pénztár a járadék összegét évente egyszer az elért hozamok alapján újraértékeli. Az újraértékelt havi, negyedéves járadékok megállapítása minden járadékos esetében a szeptember hónapban esedékes járadék kifizetésre történik. A féléves gyakoriságú járadékok esetében az átértékelés évente, az első kifizetés évfordulóján történik meg.

A nyugdíjszolgáltatás és járadék-szolgáltatás igénybevételekor a kifizetendő összegből az eljárási díjon (3.000 Ft) felül az utalással vagy postai kifizetéssel és azok tranzakciójával kapcsolatban felmerülő költségek levonásra kerülnek.

Tagi lekötés szolgáltatás alapjául nem számítható be, ezért tagi lekötés fennállása esetén nyugdíjszolgáltatás, járadékszolgáltatás csak a tagi lekötés miatt zárolt összeg – tagi lekötés kétszerese - feletti szabad számlaegyenleg erejéig teljesíthető. A továbbiakban a tagi lekötés megszűnése (törlés, hitelintézeti igényérvényesítés) esetén az esetlegesen felszabaduló maradványösszeggel a Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatban leírtak szerint számol el a Pénztár.

Amennyiben a pénztártagnak folyamatban lévő tagi kölcsöne van, nyugdíjszolgáltatás, járadékszolgáltatás csak akkor teljesíthető, ha a tagi kölcsön összegét és időarányos kamatait a pénztártag visszafizeti (törlesztés/előtörlesztés), vagy a tag beleegyezésével egyéni számlája egyenlegéből a pénztár a kifizetést megelőzően automatikusan leemeli azt.

Figyelem! Az egyéni számla egyenlegével szemben érvényesített tagi kölcsön és tagi lekötés SZJA és Szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget von maga után, függetlenül attól, hogy a nyugdíjszolgáltatás, járadékszolgáltatás igénybevétele adómentes-e.

Kifizetés az Igénybejelentő nyomtatvány Pénztárba küldésével kezdeményezhető. Az igénybejelentéshez a nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, rokkantsági ellátásról szóló határozat (amennyiben nem töltötte be a korszerinti öregségi nyugdíjkorhatárt), a személyi igazolvány és a lakcímkártya első oldalának másolata másolatát minden esetben csatolni szükséges.

A kitöltött nyomtatvány és a mellékletek személyesen leadhatók bármely MKB Bankfiókban, a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (Budapest XIII. ker. Dévai u. 23.), illetve postai úton MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest postafiók címére továbbítható. Tekintettel arra, hogy kifizetést csak a kifizetést igénylő átvilágítása után teljesíthet a Pénztár, kérjük a kifizetést igénylő ezt előzetesen ellenőrizze. (Az átvilágításra a pénztári tagság ideje alatt csak egy alkalommal kell, hogy sor kerüljön.) Amennyiben Ön még nincs beazonosítva, a kifizetés-igénylő nyomtatványt kérjük, személyesen adja le, hogy az átvilágítására sor kerülhessen.


Mikor adómentes az önkéntes nyugdíjpénztár nyugdíjszolgáltatása?

 • 2013. január 1-je előtt létrejött tagsági jogviszony esetében a nyugdíjszolgáltatás adómentesen igénybe vehető.
 • 2013. január 1-től létrejött tagsági jogviszony esetében a nyugdíjszolgáltatás kifizetése akkor adómentes, ha a tagsági jogviszonya a teljesítés évét megelőző tízedik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett.
 • A nyugdíjszolgáltatás akkor is adómentes, ha a magánszemély rokkanttá nyilvánítása következtében válik a szolgáltatásra jogosulttá, függetlenül a tagsági jogviszony keletkezésétől.

Az adózás részletes tudnivalóiról olvassa el összefoglalásunkat.


Kifizetések határideje

A pénzfelvétel esetén a kifizetés határideje: a 281/2001 (XII.26) korm. rendelet 29/A/1., 29/A/3(d). alapján a vagyonkivonás legkésőbbi napja (fordulónap) a tartalmilag és formailag megfelelő igénybejelentés pénztárhoz vagy megbízottjához (azaz bármely MKB bankfiókhoz vagy kifizetési igény átvételére jogosult tagszervezőhöz) történő beérkezésének időpontját követő tízedik munkanap. A Pénztárnak a kifizetést legkésőbb a fordulónapot követő nyolcadik munkanapon kell teljesíteni (10+8=18 munkanap). Amennyiben a bejelentésben ezt követő időpont került megjelölésre, akkor a megjelölt időpontot kell fordulónapnak tekinteni. Fordulónap megjelölése esetében is a Pénztárnak legkésőbb a fordulónapot követő nyolcadik munkanapon kell teljesíteni a kifizetést. Forduló nap megjelölése nem kötelező! Forduló napot csak akkor jelöljön, ha későbbi kifizetést szeretne, mint a jogszabályban meghatározott határidő.

A járadékszolgáltatásra vonatkozó határidők itt olvashatók.

A kifizetendő összegből az eljárási díj (3.000 Ft) és az utalással-, illetve a postai kifizetéssel kapcsolatos költségek kerülnek levonásra.

Fontos tudni! Adóköteles szolgáltatás esetén a kifizetés tőkerésze után az SZJA előleg megállapítására, levonására és befizetésére a Nyugdíjpénztár kötelezett. A kifizetésről és a levont adóelőlegről a Pénztár igazolást állít ki. Szocho fizetési kötelezettség nem áll fenn.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az egyéni számláról kifizetendő szolgáltatási összeg 500 Ft alatt van, az nem kerül teljesítésre a Pénztártag / Örökös részére, ebben az esetben a Pénztár az egyéni számlán maradt összeget a likviditási tartalék javára csoportosítja át.


További szolgáltatások igénybevétele