TAGSÁGGAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

Belépési nyilatkozat

Legyen Ön is az MKB Nyugdíjpénztár tagja! Tagságát a Belépési nyilatkozat kitöltésével kezdeményezheti. Ezen a nyomtatványon jelölheti az esetleges átlépés tényét, valamint megadhat haláleseti kedvezményezetteket is.

Az önkéntes nyugdíjpénztári ágnak tagja lehet az a 16. életévét betöltött személy, aki a Pénztár Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tagdíjfizetést vállal.

Belépési nyilatkozatát bármely MKB Bankfiókban, vagy Ügyfélszolgálatunkon (Budapest, XIII. ker. Dévai u. 23.) leadhatja, ahol megtörténik a törvény által előírt Átvilágítás is. Nyilatkozatát feladhatja postán az MKB Nyugdíjpénztár 1821 Budapest postafiókcímre, ekkor az átvilágításra későbbiekben kell, hogy sor kerüljön.


Adatváltozás bejelentése

Amennyiben a pénztártagság ideje alatt, a belépési átvilágítás során megadott adatokban változás történik, kérjük, hogy a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Nyugdíjpénztárt írásban értesítse. Erre a célra szolgál az Adatváltozás bejelentése nyomtatványunk. Ezen az űrlapon lehetősége nyílik arra is, hogy korábban a Pénztárral esetleg nem közölt adatait (pl.: e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, stb.) ugyancsak megadja.


Portfólió-váltási nyilatkozat

Belépő pénztártagjaink első alkalommal belépéskor ingyenesen választhatnak egyet az eltérő befektetési kockázatú befektetési portfóliók közül, a Belépési nyilatkozat kitöltésekor.

A választott portfolióból másikra áttérni a Portfolióváltási Nyilatkozat kitöltésével lehetséges, legkorábban 6 hónap elteltével (az előző portfolióváltástól számított 5 hónapot követő negyedév első napjával, mint fordulónappal). A portfolióváltás fordulónapjaként csak negyedév első napja jelölhető meg.

A portfólióváltás költsége az egyéni számlakövetelés egy ezreléke, de maximum 2000 Ft, amely az egyéni számláról kerül levonásra.

A választás lehetőségével nem élő pénztártagok egyéni számláit a Pénztár automatikusan besorolja a Kiegyensúlyozott portfólióba.


Haláleseti kedvezményezett jelölése

A pénztártag elhalálozása esetére közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban egy vagy több kedvezményezettet jelölhet meg.

Több kedvezményezett jelölése esetén, ha részesedési arányukat vagy sorrendjüket a tag nem határozza meg, a kedvezményezettek igényét egyenlő arányban egyenlíti ki a Pénztár. A pénztártagság ideje alatt a kedvezményezett jelölése tetszés szerint módosítható, pénztárunk a legutolsó rendelkezés figyelembe vételével jár el.