A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv.  44/A § alapján igénybe vehető adókedvezmény jogcímei, a befizetési kedvezmények számítása

A nyilatkozattételi (rendelkezési) jogosultságot a következők szerint lehet megállapítani:

(A) Önkéntes kölcsönös pénztár(ak) tagjaként:

 • az önkéntes kölcsönös pénztár(ak)ba az adóévben az általa a tagi jogviszonyára tekintettel befizetett összeg, továbbá a tag javára más személy által átutalt vagy más módon befizetett összeg, valamint a tag egyéni számláján jóváírt, az adóévben megszerzett egyéb jövedelmének minősülő összeg együttes értékének 20 százaléka.

Ez 2019. évben az egyéni befizetés és az adomány összegén túl a Pénztártagnak juttatott munkáltatói hozzájárulás nettó összegét is magában foglalja!

(B) Önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár tagjaként:

 • az egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből a rendelkezése alapján elkülönített és az adóévben a lekötéstől számítva legalább 24 hónapra lekötött - az adóév utolsó napján lekötött számlakövetelésként kimutatott - összeg 10 százaléka a lekötés adóévében,
 • az egyéni számláján fennálló számlaköveteléséből megbízása alapján a külön törvényben meghatározott prevenciós szolgáltatás ellenértékeként az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által az adóévben kifizetett összeg 10 százaléka.

de (A) – (B) esetekben együttesen maximum 150 ezer forint kedvezmény vehető igénybe.

 • A magánszemély a Pénztár által kiállított igazolás alapján személyi jövedelemadó bevallásában rendelkezhet az adó-visszatérítés igénybevételéről. (Önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat)
 • A kedvezmény a Pénztár által az adóévet követő év február 15. napjáig kiállított igazolás alapján vehető igénybe
 • Az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban a tag olyan pénztárnál vezetett egyéni számlájára kérheti az adó visszatérítés átutalását, ahol történt az adóévben a rendelkezési jogosultságot megalapozó befizetés, jóváírás, lekötés, illetve rendelkezési jogosultságot megalapozó szolgáltatás igénybevétele. Több ilyen pénztár esetén is csak egy jelölhető meg.
 • Az adó-visszatérítés összege nem haladhatja meg az adóbevallás szerinti összevont adóalap adójának adókedvezményekkel csökkentett összegét.
 • Az adókedvezmény igénybevétele nincs jövedelemkorláthoz kötve. 
 • Az átutalást az adóhatóság a visszatérítendő jövedelemadóra vonatkozó rendelkezések szerint, illetve ha a magánszemélynek adótartozása van, ennek kiegyenlítését követő 30 napon belül teljesíti újbóli kérelem alapján.
 • Nem tehet önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatot az a magánszemély, aki a nyilatkozattétel időpontjában önkéntes pénztárnak nem tagja, kivéve, ha e jog gyakorlásának időpontjában nyugdíjszolgáltatás igénylése miatt nem rendelkezik már tagsággal.
 • Amennyiben a megjelölt pénztárnak a magánszemély a teljesítéskor már nem tagja, a befolyt összeget a pénztár a magánszemély: 
  • más pénztárba történő átlépése esetén a befogadó pénztárhoz továbbutalja;
  • tagsági jogviszonyának nyugdíjszolgáltatás miatti megszűnése esetén minden további rendelkezés nélkül a magánszemélynek kiutalja;
  • halála esetén minden további rendelkezés nélkül a kedvezményezett(ek) részére kiutalja, illetőleg kedvezményezett vagy örökös hiányában - azzal, hogy az összeg a pénztárra száll - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szabályai szerint a tagok egyéni számlái javára felosztja;
  • az a)-c) pontban nem említett esetben az állami adó- és vámhatóságnál erre a célra nyitott beszedési számlára visszautalja, azzal, hogy a visszautalt összegre a magánszemély az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott kérelme alapján akkor tarthat igényt, ha igazolja, hogy tagsági jogviszonya neki fel nem róható okból szűnt meg.

Amennyiben az MKB Nyugdíjpénztárba kéri az adókedvezményét, azt a Pénztár adószáma és bankszámlaszáma feltüntetésével teheti meg. A rendelkezésre vonatkozó részletes szabályok a NAV által kiadott Útmutató a személyi jövedelemadó bevalláshoz elnevezésű nyomtatványban találhatók meg.

A Pénztár az adóhatóság által átutalt összeget - működési és likviditási költség levonása nélkül - a Pénztártag számláján írja jóvá.