KIFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

Nyugdíjszolgáltatás

A pénztártag a társadalombiztosítási nyugdíj iránti igényével egyidejűleg, vagy azt követően kérheti a magánnyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatás folyósítását. A járadékos pénztártag halála esetén, az egyéni járadékszámlán maradó összeg a kedvezményezettet, annak hiányában az örököst illeti meg. Pénztárunk nem rendelkezik az MNB Felügyelet által jóváhagyott szolgáltatási engedéllyel, így járadékszolgáltatást nem tud nyújtani.


Társadalombiztosítási Nyugdíjrendszerbe történő visszalépés

A pénztártag számára időkorlát nélkül ismét megnyílik a lehetőség TB-be való visszalépésre.

Amennyiben a Pénztártag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalép, teljes jogú öregségi nyugdíjra szerez jogosultságot.

A visszalépők nyilatkozatuk szerint a hozamgarantált tőke feletti egyéni számla rész (reálhozam) mellett jogosultak a tagdíj-kiegészítés és a - 2010 októbere után - befizetett egyéni tagdíj felvételére, vagy önkéntes nyugdíjpénztárba való átutalására.

Az öregségi nyugdíj megállapításakor a pénztártag a pénztári szolgáltatásra való jogosultsága igazolásakor a pénztártól kapható nyugdíjszolgáltatás mértékének ismeretében nyilatkozik arról, hogy járadékszolgáltatást kíván igénybe venni, vagy vissza kíván lépni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.


Haláleseti kifizetés

A Pénztártag felhalmozási időszakban bekövetkezett halála esetén elhunyt Pénztártagunk kedvezményezettje, illetve törvényes örököse rendelkezhet a számla ráeső részéről. Rendelkezés nélkül elhunyt Tagjaink esetén kizárólag jogerős közjegyzői határozat birtokában áll módunkban a számlakövetelés kifizetése. A kifizetés történhet a TB részére is, amennyiben az örökös ezt a Pénztártól kéri. Ez akkor célszerű, ha az örökösök között árvaellátásra jogosult kiskorú van, illetve özvegyi nyugdíj vehető igénybe.

A magánpénztári tag halálát követően a kedvezményezett javára történő hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén a volt tag egyéni számláján alapuló jogszerű követelés összegét (ill. a kedvezményezettre jutó részét) a Pénztár a Nyugdíjbiztosítási Alap részére átutalja. A 100 %-os ellátás folyósításának igazolását a Társadalombiztosítási Igazgatóság megküldi a pénztár részére. Az átutalásra ennek beérkezését követően kerül sor.

A kedvezményezett / örökös rendelkezése az elhunyt Pénztártag magánnyugdíjpénztári egyéni számlájának ráeső részéről című nyomtatvány és mellékleteinek (kedvezményezett esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata, öröklés esetén jogerős közjegyzői végzés másolata, kiskorú eseténa törvényes képviselő személyének igazolása) csatolása esetén sor kerül az Alapszabályban szabályozott módon, az egyéni számlán lévő követelés átutalására.

A nyomtatványt az összes örökösnek ki kell töltenie. A kitöltött nyomtatványok a csatolt dokumentumokkal együtt személyesen leadhatóak a Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. kerület, Dévai u. 23.), vagy bármely MKB Bankfiókban, illetve postai úton az MKB Nyugdíjpénztár, 1821, Budapest címre továbbíthatóak.

A magánpénztári tag halálát követően a kedvezményezett javára történő hozzátartozói nyugellátás megállapítása esetén a volt tag egyéni számláján alapuló jogszerű követelés összegét (ill. a kedvezményezettre jutó részét) a Pénztár a Nyugdíjbiztosítási Alap részére átutalja. A 100 %-os ellátás folyósításának igazolását a Társadalombiztosítási Igazgatóság megküldi a pénztár részére. Az átutalásra ennek beérkezését követően kerül sor.